Kutatás vidékünk fejlesztéséről, az Ön véleménye is számít!

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a Rákóczi-főiskolával együttműködve kutatást végez, melynek célja, hogy megvizsgálja Kárpátalja magyarlakta településeinek adottságait, fejlesztési lehetőségeit. A program az Egán Ede-gazdaságfejlesztési stratégiára épül, a községek vezetőségével együttműködve az eredmények feldolgozása után igyekszik kidolgozni az aktuális fejlesztési koncepciót. A kutatás jelenleg több területen folyik, ezek egyike az online kérdőíves kutatás is, amelyben bármelyik kárpátaljai magyar lakos részt vehet. A kérdőívet a következő hivatkozásra kattintva érheti el: https://docs.google.com/forms/d/1NvQSDzgXlRrQGaRyqOYxFcYUJDqRfOeXSubgT_mkm9c/viewform

Kárpátalja.ma

Elhelyeztük Ungváron az IMI-matricákat

Kárpátalja magyar ajkú lakói mostantól nemcsak az ittmagyarulis.eu honlapon tájékozódhatnak arról, hogy mely egészségügyi intézményben dolgoznak magyar anyanyelvű munkatársak. IMI-matricákat helyeztünk el ugyanis Ungváron a magyar állami egészségügyi támogatásban részesülő orvosok munkahelyére, jelezve, hogy ott magyar nyelven is elmondhatják panaszaikat a betegek. (tovább…)

Mondj véleményt a kárpátaljai magyar nyelvű szolgáltatásokról!

Az Itt Magyarul Is… mozgalom (IMI) csapata felkér minden kedves érdeklődőt, hogy mondjanak véleményt a megmozdulás résztvevőiről, a többi közt az egészségügyi intézményekről, az iskolákról, üzletekről, vállalkozásokról és azok munkatársairól! Megoszthatják gondolataikat az intézményekben tapasztalt anyanyelvhasználatról, de értékelhetik a tagok szakmai tevékenységének színvonalát is.

Az ittmagyarulis.eu honlapon különböző kritériumok szerint pontozhatják az intézményeket:
– belső vizualitás,
– külső vizualitás,
– személyzet,
– szolgáltatások,
– a tájékoztatás minősége alapján.

Ezenkívül minden IMI-tagról véleményt mondhatnak honlapunkon hozzászólásként.

Vegyen részt aktívan a kárpátaljai magyar nyelvű szolgáltatások alakításában!

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2013. március 15-én indította el az Itt Magyarul Is…, azaz az IMI-mozgalmat, melynek célja, hogy a magyar nyelv használatát a család és a behatárolt közösségek színteréről (iskola, templom, kulturális kör) nyilvános színtérre, azaz a vállalkozások, üzletek, szolgáltatások szférájába terelje.

"Művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatása – kárpátaljai regionális pályázat"

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából
pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
A 1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozóinak támogatása.

2. A pályázók köre:
Ukrajnában élő természetes személy, aki:
Ukrajnában működő, akkreditált alap és középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban is alkalmazza, továbbá vállalja, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét és aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében.

3. Igényelhető támogatás
3.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 35 millió Ft.
3.2. Igényelhető támogatás
Művészeti oktatási intézményben dolgozók, akik:
– művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és feladataikat magyar nyelven is ellátják.
– összesen 100. 000 Ft.
3.3. A Támogató a támogatási összeget egy részletben a banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
3.4. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
3.5. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.
3.6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.7. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

4. Pályázatok benyújtásának módja:
Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2015. október 15. – 2015. november 15. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
5.1. Pályázati adatlap
A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.
5.2. A pályázat mellékletei
– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
– A pályázó diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
– A pályázó munkáltatói igazolásának eredeti példánya,
– A Magyar Igazolvány fénymásolata,
– A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség igazolásának eredeti példánya
– A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő éves terv illetve éves programterv

6. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Pályázat elbírálási és eljárási rend:
A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A pályázatokról a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

8. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

9. Szerződésszegés következményei:
Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

10. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.
a pályázó neve,
lakcíme
a pályázott összeg,
a pályázatról szóló döntés,
a támogatási összeg,
a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
a támogatás futamideje.
A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

11. A pályázati csomag elemei
a.) pályázati felhívás
b.) pályázati adatlap
A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális vagy központi irodájához fordulhatnak.

Forrás:kmkszalap.org

„Az év praxisa a Kárpát medencében” – Pályázati kiírás

Kérjük, önöket ne feledjék el a minimum 15 mondatos történet mellé beküldeni saját, és orvosuk elérhetőségét!
„Az év praxisa a Kárpát medencében„ díjat 2015-ben i is 10-10 háziorvos nyerhet el- munkatársaival, a nővérekkel együtt. Nemcsak a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idősotthonok javaslatait is várjuk, a határon innen és a határon túl!
Nem a stílust, nem a bravúros műfaji megoldást, hanem a történetet, és a praxist díjazzuk!
Írhatnak az orvos és a nővér szaktudásáról, empátiájáról, a jó orvos-beteg kapcsolatról, a bizalomról, egy- egy küzdelmes gyógyulásról, és persze az életmentésről, illetve mindarról, ami önöknek a legfontosabb. Nyugodtan böngésszék tavalyi portálunkat, és használják mintaként az ott olvasható történeteket!
Kérjük, történetük minimum 15 – 20 mondatos legyen, az egymondatos jelöléseket nem tudjuk elfogadni! Mivel orvosukat illetve, a praxisában dolgozó nővéreket értesíteni szeretnénk arról, hogy szerepelnek portálunkon, ne feledkezzenek meg adataikról! Szükségünk van elérhetőségükre: az orvos és a nővér pontos nevére, a praxis e-mail címére, a rendelő telefonszámára is!
Anonim pályázatokat nem fogad el a zsűri! Kérjük, ne felejtse el aláírni történetét. Aki helyesen adja meg saját adatait, története fogadásáról köszönő e-mailt kap tőlünk. Az oldalt hetente frissítjük, így előfordulhat, hogy sztoriját nem találja meg azonnal a portálon, köszönő válaszunkból azonban tudni fogja, hogy beérkezett hozzánk.
Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét az ajánló oldalon küldhetik be 2016. március 20-ig!
A sztorik értékelése után a zsűri az általa legjobbnak ítélt 10-10 történetet javasolja a második körbe. A toplistás történeteket – abc sorrendben- elolvashatják internetes portálunkon, és önök választhatják ki a legjobbakat közülük.
Kérjük, szavazzanak április 1 és április 15 között! Az Önök szavazatai alapján legmagasabb pontszámot elérő 10-10 történet orvos- nővér főszereplője kapja „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat 2015-ös díját!
A nyertesek ajándékai:
A pályázat támogatói az oklevelek mellé értékes ajándékokat ajánlottak fel. Az Innomed Medical Zrt. felajánlása révén 2 EKG, valamint 6db pulzoximéter talál gazdára. Az EGIS Gyógyszergyár 5 hazai és 5 határon túli, azaz 10 orvos továbbképzését, belföldi konferencián történő teljes részvételének költségét biztosítja. A Berlin-Chemie/ A. Menarini Kft. 50.000 forint ajándékutalványt ad 4 nyertesnek, a 77 Elektronika 10 vércukormérővel jutalmazza az első öt-öt helyezettet, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vitamin és ajándékcsomagokkal örvendezteti meg valamennyi nyertest, a Hotel Vécsecity négycsillagos Kastélyszálloda pedig egy 3 éjszakás wellness hétvégét biztosít valamelyik határon túli nyertesnek és partnerének.

Forrás: www.azevpraxisa.hu

Felhívás

Felhívjuk minden kedves regisztráló figyelmét: ahhoz, hogy megfeleljenek a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány Magyar nyelvű szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása – kárpátaljai regionális pályázat feltételeinek, nem csak az intézményt kell nyilvánosan regisztrálni honlapunkon, hanem minden ott dolgozó személyt is, aki magyar nyelven végzi munkáját. Ezért az Itt Magyarul Is mozgalom koordinátora kéri a regisztrálókat, hogy ne csak az intézményeket regisztrálják, hanem az ott dolgozó munkatársak nevét, elérhetőségét és beosztását is tüntessék fel egy külön listán. Azok a magyar nyelven is beszélő egészségügyi dolgozók, akik nem magyarlakta település intézményében dolgoznak, de munkájuk során tudnak segíteni minden magyar anyanyelvű rászorulónak, egyenként regisztrálhatnak honlapunkon.

 

További információért érdeklődni az Itt Magyarul Is mozgalommal kapcsolatban az imikapcsolat@gmail.com e-mail címen vagy a Fodó Sándor Kulturális Központban (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének tetőtere, 90 202 Beregszász, Kossuth tér 6.) lehet.
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Itt Magyarul Is